Make a Booking with Canopy Adventures Secret Falls (Koh Samui)

A number we can contact you at about your booking - If International, please include dialing code
หมายเลขโทรศัพท์ที่เราสามารถติดต่อคุณที่เกี่ยวกับการจอง - หากนานาชาติโปรดใส่รหัสโทร
Номер телефона, по которому мы сможем связаться с Вами касательно Вашего заказа. Если это международный номер, просим указывать все необходимые коды.
我们可以与您联系预订事宜的电话号码- 如在海外,请注明区号
Please Include the Address in Thailand you will be staying at, including your ROOM NUMBER if Available.
กรุณาระบุที่อยู่ในประเทศไทยที่คุณจะเข้าพัก รวมถึงหมายเลขห้องถ้ามี
Просьба указать адрес места в Таиланде, где Вы будете проживать – желательно с НОМЕРОМ КОМНАТЫ.
请提供您于泰国的入住地址,包括房间号码
IMPORTANT - If you want to book less than 48 Hours from now, Please Call us First!
ข้อมูลสำคัญ - ถ้าคุณต้องการที่จะจองน้อยกว่า 48 ชั่วโมงต่อจากนี้ กรุณาโทรหาเราก่อน!
ВАЖНО: если Вы хотите сделать заказ на поездку менее чем за 48 часов, просим СНАЧАЛА ПОЗВОНИТЬ НАМ!
48小时内进行预约,请联络我们!

Pickup Timetable

Location Pickup 1 Pickup 2 Pickup 3 Pickup 4
Butterfly Garden         
Houthanon        
Bang kao        
Taling Ngam  8:00 - 8:30 10:00 - 10:30 12:00 - 12:30 14:00 - 14:30
Pang ka         
Lipa noi / Yai         
Nathon         
Lamai 8:30-9:00 10:30-11:00 12:30-13:00  14:30-15:00
Chaweng Noi  8:45-9:00 10:45-11:00  12:45-13:00 14:45-15:00
Chaweng   9:00-9:15 11:00-11:15 13:00-13:15 15:00-15:15
Choeng Mon  9:15-9:30 11:15-11:30 13:15-13:30 15:15-15:30
Bang Rak        
Bophut 9:15-9:30 11:15-11:30 13:15-13:30 15:30-15:45
Maenum  9:30-10:00 11:30-11:45 13:30-13:45 15:45-16:00
Baan tai  10:30-11:00 11:30-12:00 14:30-15:00  
Bang Po         
:
Please let us know if you have any Special Requests or Requirements for your Tour
กรุณาแจ้งให้เราทราบหากคุณมีคำขอพิเศษใดๆ หรือข้อกำหนดสำหรับการทัวร์ของคุณ
Просим указать Ваши особые пожелания или потребности на время Вашего тура
如有任何特别要求请务必知会我们
Please Choose a Name for your Group
กรุณาเลือกชื่อกลุ่มของคุณ
Пожалуйста, выберите имя для Вашей группы
请选择您的组名

Booking Checkout

Terms and Conditions | ข้อตกลงและเงื่อนไข | Условия | 条款及条件

By purchasing and making a booking via this web interface (Canopy Adventures, Samui Waterball or Bophut Hills Golf Websites), you hereby agree to all the terms and conditions as set by Canopy Adventures (Thailand) Co. Ltd., and submit your details as truthful for insurance and other legal requirements. All other terms may be requested via email.

โดยการซื้อและการจองห้องพักผ่านทางอินเตอร์เฟซเว็บนี้ (บ่อผุด ฮิลล์กอล์ฟ และ สมุยวอเทอร์บอล) คุณตกลงที่จะทุกข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดโดย คาโนปี้ แอดเวนเจอร์ (ไทย) และส่งรายละเอียดของคุณสำหรับการประกันภัยและข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นๆ เงื่อนไขอื่นๆอาจจะขอผ่านทางอีเมล์

Совершая покупку и делая бронь через данный веб-интерфейс (веб-сайты Canopy Adventures, Samui Waterball или Bophut Hills Golf), Вы тем самым даете свое согласие на все условия, установленные Canopy Adventures (Thailand) Co. Ltd., и предоставляете верную информацию для страховых и иных целей. Другие данные могут быть запрошены у Вас через электронную почту.

透过网上(冠层冒险、山上高尔夫球、苏梅水上飘球网址)预约,你基本上已经同意由Canopy Adventures (Thailand) Co. Ltd所定的所有条款,及表明所有提供于保险及其他合法用途的的资料属实。如有其他需要,我们会透过电邮与您联络。

Refund and Cancellation Policy | การคืนเงินและการยกเลิก | Возмещение стоимости и отмена брони | 退款及取消

100% return/refund if Canopy Adventures/Samui Waterball/Bophut Hills Golf is notified at least 7 days prior to reservation. ThB 300 cancellation fee PER PERSON applies.
50% return/refund if Canopy Adventures/Samui Waterball/Bophut Hills Golf is notified 3 days prior to reservation. ThB 300 cancellation fee PER PERSON applies.
There will be no refund/return on any reservation cancelled within 72 hours of reservation.

คืนเงิน 100% ถ้า ผจญภัยโดดหอ / สมุยวอเทอร์บอล / บ่อผุดฮิลล์กอล์ฟ ได้รับแจ้งอย่างน้อย 7 วันก่อนที่จะมีการสำรองห้องพัก และ 300 บาทค่าธรรมเนียมการยกเลิกต่อคน
คืนเงิน 50% ถ้า ผจญภัยโดดหอ / สมุยวอเทอร์บอล / บ่อผุดฮิลล์กอล์ฟ ได้รับแจ้งอย่างน้อย 7 วันก่อนที่จะมีการสำรองห้องพัก และ 300 บาทค่าธรรมเนียมการยกเลิกต่อคน
จะไม่มีการคืนเงินไดๆจากการยกเลิกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนที่จะมีการสำรองห้องพัก

. Возврат 100% стоимости в случае, если Вы уведомили Canopy Adventures/Samui Waterball/Bophut Hills Golf минимум за 7 дней до даты тура. Взимается сбор за аннулирование в размере 300 бат С ЧЕЛОВЕКА.
Возврат 50% стоимости в случае, если Вы уведомили Canopy Adventures/Samui Waterball/Bophut Hills Golf за 3 дня до даты тура. Взимается сбор за аннулирование в размере 300 бат С ЧЕЛОВЕКА.
Если Вы отменяете бронь в течение 72 часов до начала тура, мы не возвращаем деньги за билеты.

于预定日子不少于7日内取消冠层冒险/山上高尔夫球/苏梅水上飘球预约,本公司将会退还100%款项,每人将收取300泰铢手续费。
于预定日子不少于3日内取消冠层冒险/山上高尔夫球/苏梅水上飘球预约,本公司将会退还50%款项,每人将收取300泰铢手续费。
如于72小时内取消预约,本公司将不作任何退款。

ฉันยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข (คลิก ตกลง) | Я соглашаюсь с этими условиями (кликните, чтобы подтвердить) | 我同意所有条款(点击同意)